Malin Tivenius

In conversation with A. Burns & J. Lundh

i samtal med A. Burns & J. Lundh
malin

Doghouse | 2012

rectangular-hole

Rectangular Hole | 2012

islands

Islands | 2012

Aileen Burns & Johan Lundh
What was it that first attracted you to art?

Malin Tivenius
As long as I can remember I have always been creative. I get ideas and I carry them out. As a child I liked to draw, just as I do today. Had that not been the case, then it’s possible that I wouldn’t be working with art today. I feel that art is like a form and a mixture of talking and listening. A form of communication that is for example less limited is speech and can therefore touch on previously unarticulated points that cannot be reached through normal language. Art cannot speak without involving the viewer and is altered through this exchange, which I find interesting.

AB & JL
You wrote in your master’s degree thesis text that you were interested in investigating reality. Your definition of “reality” seems to be more expansive than the accepted terms and definitions that have been decided upon by the scientific establishment. Can you tell us about how you view the concept of reality?

MT
I’ve never thought that I read more into the concept of reality than people do generally. I do feel that the concept of reality is used not only to define scientific facts but is also used to define subjective experiences. I think it’s interesting that there are such concepts as the real or the unreal. I am more interested in the unreal as it seems to me to be closer to the ideas of non-existence or emptiness that are the current focus of my work. Established scientific doctrine, reality, is defined by how we relate to what we are. Science would therefore look very different if we also were different. Our focal point used to define reality stems from ourselves. It always relates to our physical bodies, our abilities and our thoughts. As our bodies, thoughts and abilities change over time and through experience, our sense of reality changes accordingly. This will probably continue to be the case indefinitely. This being the case, I tend to look upon reality or scientific definitions as subjective. I don’t mean subjective in terms of the personal or the individual but more from the perspective of our very existence. Because of the changing and subjective nature of what we call the real, I think it resembles the unreal.

AB & JL
What is the relationship between your interest in mirrors and reflections and your definition of reality?

MT
I actually don’t have a sharply delineated definition of reality. My work has shifted between explorations of physical non-being, emptiness, the absence of the body in a wider sense against an investigation of a similar inner kind of emptiness. An abstract idea of a photographic negative of a consciousness. My work has begun to deal with a movement towards or the will to approach this negative. A reflection presents and shows something, but is in itself empty, lacking in will, and without a body, which is why I am fascinated by it.

AB & JL
Do you see a connection between sacred spaces and rooms that are in many respects similar to spaces for modern and contemporary art? Do you feel that art has a similar transformative potential as the spiritual, or do you see the former as a pale reflection of the latter?

MT
I definitely think there’s a connection. A sacred space can represent many different things and I assume that there are many different definitions of what a sacred space is. A sacred space is something that we create by viewing it as something sacred and a place cannot be special or holy without someone having designated it as such. The will to define a specific place as being holy can derive from different origins and it doesn’t have to be supernatural in any way. I think that it might just as well be the appearance of the place, its sounds, smells and shape that evoke the urge to define it as sacred. Describing a space as being sacred is nearly solely coupled to religion and mysticism. That’s interesting in and of itself, but I’ve been looking for a different word to describe such places because what I’m trying to put my finger on encompasses so much more. Spaces for contemporary art have a kind of charge or aura through their intended function as places where we are to be moved through our experience of art. Many artists work directly with such spaces by contributing to their charge or aura and most visitors willingly relate to this, thereby creating a certain dynamic. This is where I see the similarity. Your following question about whether art and the spiritual share a similar transformative potential, or whether one is a pale reflection of the other, is a good question, but one which I find hard to answer.

Aileen Burns & Johan Lundh
Vad var det som lockade dig med konsten?

Malin Tivenius
Så länge som jag kan minnas har jag varit kreativ. Få idéer och genomföra dem. Som barn tyckte jag precis som nu mycket om att teckna och hade det inte varit fallet är det möjligt att jag inte hade hållit på med konst i dag. Jag tänker att konst är som en form och en blandning av prat och lyssnande. En kommunikationsform som till exempel är mindre begränsad är det talade språket och därför kan beröra punkter som oartikulerade och inte kan nås med vanligt språk. Konst kan inte prata utan att blanda in betraktaren och förändras genom den, det lockar mig.

AB & JL
Du skrev i din magisteruppsats att du var intresserad av att undersöka verkligheten. Din definition av ‘verklighet’ tycks vara mera expansiv än gängse naturvetenskaplig begreppsbestämningar. Kan du berätta om hur du ser på begreppet verklighet?

MT
Har aldrig tänkt att jag läser in mer i begreppet verklighet en vad som är allmänt. Tycker dock inte att begreppet verklighet bara brukas för att förklara naturvetenskapliga bestämmelser utan även subjektiva uppfattningar. Jag tycker att det är intressant att det fins begrepp som verklighet och overklighet. Är mer intresserad av overklighet en verklighet eftersom att jag tycker att det ligger närmare iden om icke varande eller intighet vilket är det som mitt arbete rör sig kring ljust nu. Gängse naturvetenskapliga begreppsbestämmelser, verkligheten är definierad genom relationen till vad vi är. I och med detta hade den sett annorlunda ut om vi var annorlunda. Det fokus som vi använder för att definiera vad som är verkligt kommer från oss. Det relaterar ständigt till våra kroppar, förmågor och kunskap. Eftersom att våra kroppar, förmågor och kunskap förändras genom till exempel erfarenhet eller tid förändras också vår verklighet. Antagligen kan den fortsätta att göra det i evighet. I och med detta så tänker jag på verkligheten eller gängse naturvetenskapliga begreppsbestämmelser som subjektiva. Inte subjektiva på det viset att de är personliga, kopplade till en individ utan mer ut i från en form av existens. På grund av det subjektiva och föränderliga hos verkligheten så tycker jag att den liknar overkligheten på ett vis.

AB & JL
Hur ser relationen mellan ditt intresse för speglar, reflektioner, och din definition av verkligheten ut?

MT
Jag har alltså ingen utmärkande definition av verklighet. Mitt arbete har rört sig från ett undersökande av fysisk ickeexistens, tomrum, avsaknad av kropp i större bemärkelse mot undersökande av en inre sådan tomhet. En abstrakt ide om medvetandets negativ. Det har också kommit att handla om rörelsen eller viljan att närma sig detta negativ. En reflektion visar något men är i sig själv tom viljelös och utan kropp, där av min fascination för den.

AB & JL
Ser du ett samband mellan heliga platser och rum som i mångt och mycket liknar den moderna och samtida konstens? Upplever du att konsten och det spirituella äger en liknande transformativ potential eller ser du det förstnämnda som en blek avspegling av det andra?

MT
Tycker absolut att det finns ett samband. Helig plats är ju något som kan betyda otroligt många saker och jag antar att fins massor med svar på vad en helig plats är. Tänker att en helig plats är något som man skapar genom att betrakta den som helig och att en plats inte kan vara helig eller speciell utan att någon har definierat den som det. Tänker att viljan att definiera just en särskild plats som helig kan komma ur olika saker och inte att den behöver vara övernaturlig på något vis, tror att det kan vara det visuella, lukter, former, ljud, och så vidare, som ger lusten till det. Ordet helig plats är ju nästan bara kopplat till religion och mysticism och det är intressant men jag har sökt efter ett annat ord egentligen eftersom det jag är ute efter är något som innefattar mer en så. Rummet för den samtida konsten har en laddning genom sin funktion av att vara rummet där man förväntas bli flyttad inombords genom att uppleva konsten. Många konstnärer arbetar direkt med att ladda rummet med och de flesta förhåller sig till det för att kapa dynamik. Där i ser jag likheten. Följdfrågan om konsten och det spirituella äger en liknande transformations potential eller om det ena som en blek avspegling av det andra är en mycket bra fråga. Finner den svår att besvara.

Biography

Malin Tivenius originally comes from Örebro, Sweden, but is now based in Umeå. She received both her Bachelor’s and Master’s Degrees in Fine Arts from Umeå Academy of Fine Arts.

Malin Tivenius kommer från Örebro men är numera bosatt och verksam i Umeå. Hon har både en Magister och Kandidatexamen från Umeå Konsthögskola.